Dragør Kommune Dragør Kommune
Online booking
Læs op Index Kontakt Større skrift Mindre skrift Print A-Z

Referater 2008 - 2010

Bestyrelsesreferater.

 Bestyrelsesmøde i Hollænderhallen onsdag
d. 13. december. 2010 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.

Mødedeltagere:
Henriette Thorius, Kurt Christensen, Morten Juel Hansen, Lene Såby, Jan F. Hansen, Hans Møller, Steen Jørgensen.
Suppleant for PJM Lone Hansen, HH Afbud:
Per Juel Mouritzen, ferie
Jan Nørgaard

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra d. 22. Sept.. 2010
Godkendt


3. Meddelelser

• Formand
Intet

• Dragør kommunalbestyrelse
MJH KB har reserveret kr. 600.000 hvis OPP projektet for alvor skulle komme på tale. Pt. afventes stillingtagen til deponering.

• D.I.S.
JFH FOU´s afholdte dialogmøde for nylig var et godt møde.
DIS er nu definitivt nedlagt hvilket er meget beklageligt. Resterende midler vil bestyrelsen give til et godt formål.

• Hollænderhallen
SJ I forbindelse med lukning af svømmehallen vil der snarest blive fremsendt en rapport fra Dansk Teknologisk Institut. Her vil være krav og beskrivelse i forbindelsen med nedlukningen.
HH vil anmode om at vi for mulighed for at genbruge evt. midler som vil kunne tilvejebringes ved hjælp af salg fra den nedlagte svømmehal.
Lys i hallerne. KH udskiftes i mellem jul og nytår. HH planlægges til at finde sted i starten af januar. Der søges om midler i mio. puljen ligesom der forsøges en form for sponsor til at finansierer indkøb af rør.

4.
Personale Hollænderhallen.
SJ diverse opsigelser m.v. ifm. lukningen af svømmehallen er på plads. Tilbage står arbejde med en ny vagtplan samt omstrukturering af arbejdsopgaver, rutiner m.v.

5. Økonomi
• Regnskabsrapport
Udleveret til bestyrelsen

• Besparelser 2010 og 2011
Udleveret til bestyrelsen
Bestyrelsen henstiller til at der fra kommunen gives grønt lys for kravet om tvungen brug af vikartimer på Søbadet. Dette vedrører de besparelser som er en del af rammebesparelsen på 5 %

6. Cafeteriaforpagtning.
SJ tager en snak med forpagter med henblik på tilretning af åbningstiden i Sportscafe´en’

7. Evt.
Taksbladet sættes på dagsordenen til næste møde.


8. Næste møde
Ultimo januarSteen Jørgensen                  Hans Møller
Halinspektør                        FormandBestyrelsesmøde i Hollænderhallen onsdag
d. 22. september. 2010 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.

Mødedeltagere:
Henriette Thorius, Kurt Christensen Morten Juel Hansen, Lene Såby, Jan F. Hansen, Jan Nørgaard, Hans Møller, Steen Jørgensen.

Afbud: Per Juel Mouritzen

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra d. 19. maj. 2010
JFH pkt. 3, meddelelser fra DIS.
Jan F. Hansen er ikke formand. DIS er sat på standby for en periode og vil om 3-4 år igen blive taget op til debat, ønsker klubberne en sammenslutning?


3. Meddelelser

• Formand
Ingen meddelelser

• Dragør kommunalbestyrelse
MJH informerede om det pågående arbejde i KB vedr. besparelser, budgetlægning mv. Budgetterne for 2011-2014 går i KB til 1 behandling d. 23/9 og 2 behandling d. 14/10 Høringsrunde går frem til 30/9

• D.I.S.
Ingen meddelelser

• Hollænderhallen
SJ
Videoovervågningen færdiggjort.
Billetautomaten er i fuldt omfang taget i brug igen. Personalesituationen er at HH er fuldtallig, to mindre livredderstillinger er genbesat og en vikar ansat. Endvidere har vores løntilskudskandidat sagt op pr. 30/9 grundet nyt job.
Sundhedsugen forløb ok til trods for et lidt skuffende deltagerantal på de forskellige tilbud. Der evalueres i planlægningsgruppen i løbet af sep/okt.

4. Vandaerobic i SV.
ALG. Amagerlands gymnastikforening ønsker at fortsætte tilbuddet om vandaerobic i svømmehallen. Bestyrelsen godkender ansøgningen men ønsker at der sker en form for betaling da aktiviteten foregår i den offentlige åbningstid. Forslag til pris aftales på plads af SJ

5. Rygepolitik i Hollænderhallen.
Rygegård til personalet forventes opsat oktober 2010


6. Økonomi.
• Besparelse 2010
Besparelserne er godkendt og effektueret, bilag udleveret.

• Besparelse 2011
Besparelserne er godkendt og iværksættes i sammenarbejde med forvaltningen.

• d.d. regnskabsrapport
Bilag udleveret.
Bestyrelsen stiller sig uforstående over for administrationens manglende feedback på den lønrammeberegning for 2010 som halinspektøren har foretaget. Da den udgører en ikke uvæsentlig difference ønsker bestyrelsen en afklaring om beregningen er korrekt eller ej.

7. Cafeteriaforpagtning.
Forpagter ønsker at fjerne den faste åbningstid i Sportscafeen. Der er et fortsat faldende antal besøgende i cafeen og dette kan ses på omsætningen.
Bestyrelsen ønsker at klubberne igen høres om de kunne være interesseret i en form for samdrift.
Bestyrelsen fastholder den aftalte åbningstid ind til videre.

8. Evt.
Intet


9. Næste møde
Ikke fastsat.Steen Jørgensen                    Hans Møller
Halinspektør                          FormandBestyrelsesmøde i Hollænderhallen onsdag
d. 19. maj. 2010 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.


Mødedeltagere:
Henriette Thorius, Kurt Christensen Morten Juel Hansen, Per Juel Mouritzen, Lene Såby, Jan F. Hansen, Jan Nørgaard, Hans Møller, Steen Jørgensen.

Gæst. Keld Grinder Hansen, SBK Afbud:


Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra d. 4. marts. 2010
(samt ref. fra ekstraordinært møde d. 22. april 2010)
Godkendt
(Godkendt)

3. Meddelelser

• Formand.
Ingen.

• Dragør kommunalbestyrelse.
MJH informerede bestyrelsen om de 2 direktører som i DK er blevet fritstillet. KB og direktionen arbejde med evt. ny ledelsesstruktur.
Der pågår revision af kommunes økonomiske situation.
Informerede om udmøntning af besparelser i DK/HH
Fremviste diasshow om LF Leisure projektet.

• D.I.S.
D.I.S. har fået ny formand, han hedder Jan F. Hansen og kommer fra Dragør tennis klub.
Der afholdes nyt ekstraordinært møde d. 31. maj. 2010

• Hollænderhallen
Ansøgning vedr. festarrangement i HH for kommunens afgående folkeskoleelever blev forelagt bestyrelsen t.o.
Video overvågning i gang sat, forventes færdigt i uge 21.
Billetautomat, status er at automaten er på vej. Forventes klar til ibrugtagning inden sommerferien.
Belysning i Idrætshallen er ændret således at der altid er lys i HELE hallen når et afsnit aktiveres.
Udskiftning af lysrør idrætshal bliver udsat til 2011 grundet besparelser i HH.
Grundet DK´s ansættelsesstop skal fremsendes ansøgning til DK vedr. nyansættelse af deltidslivredder til svømmehallen.

4. Bestyrelsens rolle.
Bestyrelsen og forvaltningschef KGH fik en god saglig og konstruktiv snak om Hollænderhallens bestyrelses rolle.

5. Rygepolitik i Hollænderhallen.
Bestyrelsen vil snarest få forelagt et udkast til den endelig rygepolitik, gældende for Hollænderhallen fremsendt til deres godkendelse.

6. Besparelser 2010
Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde snarest muligt.

7. I uge 36 er der Sundhedsuge.
SJ. Forslag/oplæg er fremsendt klubber, ansatte og bestyrelsen. Endeligt program forventes færdigt inden sommerferien.

8. Cafeteriaforpagtning.
Status vedr. ekstern løsning for drift af Sportscafeen er følgende,

• løntilskudskandidat er ikke en mulighed i kommunalt regi. Sven Ole har talt med jobcentret om hans mulighed.

• anden parts drift undersøges forsat.

9. Evt.
Intet.

10. Næste møde d. 22. september 2010


Steen Jørgensen          Hans Møller
Halinspektør                Formand

Bestyrelsesmøde i Hollænderhallen onsdag
d. 22. april. 2010 kl. 17.00 i mødelokale 2, 1 sal.

Mødedeltagere:
Henriette Thorius, Kurt Christensen, Per Juel Mouritzen, Lene Såby, Hans Møller, Steen Jørgensen.

Afbud:
Morten Juel Hansen, Jan F. Hansen, Jan Nørgaard

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Besparelser 2010 - 2011.
HM og SJ fremlagde sparekatalog til debat inden fremsendelsen til forvaltningen og det politiske niveau.

Der var bred enighed blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer om, at dette Sparekatalog var et god tiltag hvorfor dette efterfølgende fremsendes SKBU forvaltningen og politikker via Keld Grinder Hansen.

3. Evt.
Intet


Steen Jørgensen          Hans Møller
Halinspektør                Formand

Bestyrelsesmøde i Hollænderhallen torsdag
d. 4. marts. 2010 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.

Mødedeltagere:
Henriette Thorius, Kurt Christensen Morten Juel Hansen, Per Juel Mouritzen, Hans Møller, Steen Jørgensen.

Gæst. Keld Grinder Hansen, SBK
Afbud: Lene Såby, Jan Nørgaard, Jan F. Hansen,

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra d. 8. feb. 2010
Godkendt.


3. Meddelelser

• Formand.
Ingen meddelelser

• Dragør kommunalbestyrelse.
MJH: KB har vedtaget af at sende forslag om totalt rygeforbud i alle offentlige institutioner i høring. Svarfrist 23 marts, forventes færdigbehandlet i KB på april mødet.
Dragør kommunes sundhedsuge finder sted i uge 36. Hollænderhallen overvejere tilbud til denne uge.
MJH viderebragte store roser til Hollænderhallens personale for håndteringen af billetsalg if. med den manglende billetautomat.
Der blev spurgt til videoovervågning af forhal/billetautomat. SJ der er godkendt og bestilt yderligere videoovervågning af Hollænderhallen. Der rykkes for en færdigmelding af projektet

• D.I.S.
Fraværende

• Hollænderhallen
SJ:Regnskabsrapport udleveret.
Billetautomat forventes at ankomme primo april
Personalesituationen. Vi har en langtidssygemelding som forventes at vare til august/september. Personalet er lidt trængt ift. den manglende billetautomat og den generelle nedskæring som har fundet sted de seneste år.
Mere lys i hallen. Klager over besparelser i idrætshallen belysning, er taget til efterretninge. HH vil frem til næste bestyrelsesmøde lave en forsøgsordning samt belyse de økonomiske konsekvenser heraf.

4. Cafeteriaforpagtning. Lukket sag.
Beslutning.
Forpagter gives lov til lukning onsdag og fredag.

5. Resultataftale.
Aftalen som er sendt til SBKU blev diskuterer. Der var enighed om at udformningen og indhold kunne trænge til et mere fremadrettet og opdateret look. Den gamle kommunale skabelon trænger til fornyelse. HM, KC, SJ samt Keld Grinder Hansen ser på en ny udformning.

6. Nyt svømmehal og idrætshal projekt.
Der arbejdes i KB med en mulig løsning af nyt Hollænderhalprojekt. Bygningernes stand samt kommunens økonomiske situation gør at der må tænkes alternativt. Man kan læse mere om det på kommunens hjemmeside.

7. Håndværker valg HH/DK
• Sponsorer/håndværker i HH

I kommunes budgetter indgår en indtægt til kommunen på kr. 30.000 Dvs. at inden Hollænderhallen for udbytte af anstrengelserne skal vi erlægge de første 30.000 kroner til kommunen. Hallens bestyrelse har i tidligere år forsøgt at få denne urimelige post fjernet.
Dragør kommune har en fast aftale med Wicotec om diverse vedligeholdelsesarbejder i kommunen. Vores lokale håndværkere/sponsere får således ikke mulighed for at byde ind på dette arbejde.

Beslutning.
En enig bestyrelse henstiller til KB at denne post på 30.000 eftergives og fjernes for budgetåret 2009 og fremover hurtigst muligt.
Bestyrelsen anbefaler at der i kommunalbestyrelsen tages en principiel snak om denne ordning.

8. Lejekontrakt Dragør Dans
Dragør Dans ønsker deres kontrakt annulleret og fremover leje Dansesalen på lige fod med andre brugere som ansøger om salen årligt.

Beslutning.
En enig bestyrelse har vedtaget at imødekomme denne anmodning. Dragør kommunes jurist orienteres om beslutningen.

9. Mødekalender 2010
Forsøges udsendt pr. mail snarest muligt.

10. Evt.
Steen Jørgensen          Hans Møller
Halinspektør                Formand
 

 

Bestyrelsesmøde i Hollænderhallen mandag
d. 8. februar. 2010 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.

Konstituerende bestyrelsesmøde.

Mødedeltagere:
Henriette Thorius, Kurt Christensen Morten Juel Hansen, Jan Nørgaard, Jan F. Hansen, Per Juel Mouritzen, Hans Møller, Steen Jørgensen. Fraværende: afbud Lene Såby

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Præsentation.
Præsentationsrunde for den nye bestyrelse.

3. Valg af formand
Hans Møller blev enstemmigt valgt.

4. Valg af næstformand
Jan Nøregard blev enstemmigt valgt

5. Suppleanter.
• Suppleanternes virke i HH bestyrelse
• Valg af suppleanter.
Bestyrelsen drøftede suppleanternes virke og blev enig om følgende,
• Det enkelte bestyrelsesmedlem bestemmer selv om det har relevans, at indkalde sin stedfortræder jf. styrelsesvedtægten.

§3 Stk. 3 Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, kan medlemmet foranledige stedfortræderen indkaldt.

• Suppleanter for de fire bestyrelses-medlemmer valgt af brugerne, skal snarest findes og tilføjes bestyrelsen.
Det står det enkelte bestyrelsesmedlem frit for at vælge sin suppleant.

6. Kort præsentation af huset, Hollænderhallen.
SJ lavede kort præsentation af huset ”Hollænderhallen”


7. Evt. og næste møde.
Næste møde torsdag d. 4 marts kl. 17.30    
For de medlemmer som ønsker det vil der kl. 17.00 være en kort rundtur i Hollænderhallen.Steen Jørgensen          Hans Møller
Halinspektør                Formand

 

Bestyrelsesmøde i Hollænderhallen onsdag
d. 9. december. 2009 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.

Mødedeltagere:
Sven Larsson, Jan Nørgaard, Claus Borop, Sven Erik Predstrup, Majbritt Green, Jørgen G. Johansen, Lene Såby, Steen Jørgensen.

Fraværende:
Afbud: Lillian Knudsen


Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra d. 29. Sept. 2009
Godkendt

3. Meddelelser.

• Formand.
Formanden refererede fra FOU dialog mødet d. 4. nov. her i Hollænderhallen.
Formanden spurgte til livredningsforholdene for klubber og skoler og om disse var i orden. SJ kunne meddele at en enkelt skole skulle på plads - øvrige områder var i orden.
Formanden ønskede at livredderforholdene generelt var/er på dagsordenen.

• D.I.S.
JN informerede om den ny hal som Motionsklubben selv skulle finansiere. Pt. går rygtet på at der mangler 1,2 mio. til byggeriet.
På sidste møde havde man problematikken om at svømmehallens forventede lukning i 2012 på dagsordenen. Endvidere talte man om projektet med det fælles foreningssekretariat. DIS. berørte også FOU og dennes forsatte virke og liv samt selve valghandlingen til FOU.

• Kommunalbestyrelsen.
Fraværende

• Hollænderhallen.
Den sponserede legeplads er taget i brug og virker allerede som en succes.
Overnatningen ifm. Cop15 forløb tilfredsstillende, ingen ballade og en pæn indtægt til HH-kassen
Billetsystem er fortsat ikke bestilt da der er lidt tovtrækkeri med forsikringen. DK kobles på for at få en afgørelse hurtigt.
Ny kaffemaskine er ankommet og taget i brug.
Vi har måtte indskærpe vigtigheden af at alarm anlægget ALTID er slået fra når sidste person forlader Hollænderhallen
Personalesituationen er lidt kaotisk grundet den manglende billetautomat.
Ny fladskærm er opsat og betalt af forsikringen.
Videoovervågning for resten af Hollænderhalområdet er på plads og bestilles til levering i januar 2010
Valg til bestyrelsen sker mandag d. 11 januar 2010
Sportscafeen har åbnet for nyt sundt koncept i form af en salatbar med dertilhørende mulighed for at lave hjemmelavet sandwich.


4. Økonomi.

• Økonomi rapport
Økonomirapport udleveret. Stadig samme problem med decentrale underskud samt lønkonti! Skal tages op med den nye kommunalbestyrelse hurtigst muligt!
Rammebesparelsen på ca. 100.000 forventes opslugt i overskuddet på energikonti således at vi IKKE skal spare på yderligere konti.
5. Cafeteria/Sportscafe.
Fortsat manglende besøg af gæster, men det ny sunde koncept forventes at ændre lidt på dette.

6. Evt.
Lyset i hallen tænder og slukker, dette er en plage for klubberne. Den ny bestyrelse ser på dette område når den er i virke. Mange loftslamper er itu nu! Skiftes på en gang her i foråret.


Alle bestyrelsesmedlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
Tak for jeres indsats i året og for nogle de forgangne fire år.Steen Jørgensen    Sven Larsson
Halinspektør          Formand

Bestyrelsesmøde i Hollænderhallen tirsdag
d. 29. september. 2009 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.


Mødedeltagere:
Sven Larsson, Jan Nørgaard, Claus Borop, Lillian Knudsen, Sven Erik Predstrup, Steen Jørgensen.

Fraværende:
Med afbud: Majbritt Green, Jørgen G. Johansen, Lene Såby

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra d. 9. juni 2009
Godkendt

3. Meddelelser.

• Formand.
Intet

• D.I.S.
Intet

• Kommunalbestyrelsen.
Budgetforhandlingerne foregår og det er valgår. Dette betyder at der udvises stor forsigtighed i budget-lægningen.

• Hollænderhallen.
Hollænderhalen har haft indbrud, kaffeautomat og sodavandsautomat er brudt op og ødelagte. Forsikring afventer. Den ny opsatte videoovervågning har fanget de skyldige.
Kongelundshallen har fået ødelagt mønttelefonen, der opsættes hurtigst muligt en ny.
Hærværk i form af graffiti er et stigende problem, forhåbentlig er det fortid efter vi har fået videoovervågning som har ”fanget” de skyldige.
Den efterfølgende renovering af facader bliver et samarbejde med P&T og HH personale grundet økonomien i sådanne opgaver.
Ny hjemmeside er oppe og køre pr. 1-9-2009
Valg til ny Hollænderhal bestyrelse i perioden fra 2010-2014, finder sted mandag d. 11. januar 2010
Sponsorindtægter for sæsonen er pt. oppe på
ca. kr. 50.000
Nyt bookingsystem forventes taget i brug i efteråret
Fællessekretariat for klubberne i Dragør kommune er på dagsorden igen. Sagen forventes færdigbehandlet ultimo 2009
Venstre inviterede forleden til dialogmøde om idrættens vilkår i Dragør. Det var med fornemt besøg af skatteminister Kristian Jensen.
Kommende Wellness arrangementer på plads
Sagen om den off. legeplads som ønskes placeret ved HH er på til behandling i det politiske system. Forventes færdig behandlet ultimo oktober 2009
Loppemarked vil i den kommende sæson igen finde sted i påsken 2010
Der har været nogle henvendelser vedr. manglende livredning i DS, CB ville kontakte formanden og SJ undersøger papirer vedr. ansvarsområde.


4. Økonomi.

• Rapport
Udleveres på mødet.


• Budget 2010 - 2013
Vi afventer det ny budget.


5. Cafeteria/Sportscafe.

• Øvrigt
Nyt grønt koncept på vej. Forpagter investerer selv i ny køleskranke med henblik på at kunne tilbyde salatbar. Dette kombineret med andet sund tilbehør.
Vi håber at kunne reklamere/annoncere for de nye tiltag således vi får flere kunder i butikken.

6. Optimering af brug af hallen
Ingen respons fra SBKU endnu på bestyrelsens fremsendte forslag. Behandles måske på deres næste møde.

7. Forslag til ændret åbningstid i svømmehallen i skolernes vinter- og efterårsferier.
SJ har stillet forslag om at der i skolernes ferie ændres en smule i de offentlige åbningstider. Dette for, at tilbyde et bredere åbningstilbud til bl.a. vores børnefamilier i kommunen.

Forslag:
1) Tirsdag og torsdag kl.8.00 – 12.00 samt 16.00 – 21.00
2) Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
3) Lørdag og søndag som normalt 8.00 – 14.00

8.
Evt.
INtet

Næste møde onsdag den 2. december kl. 18.30

Ref: Steen Jørgensen

Steen Jørgensen                   Sven Larsson
Halinspektør                         FormandBestyrelsesmøde i Hollænderhallen tirsdag
d. 9. juni. 2009 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.

Mødedeltagere:
Sven Larsson, Jørgen G. Johansen, Maj-Britt Green, Jan Nørgaard, Claus Borop, Lene Såby, Ole Svendsen, Steen Jørgensen.


Fraværende:
Sven E. Predstrup ferie
Ole Svendsen afbud
Jan Nørgaard

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra d. 5. februar 2009
Formanden ønskede tilført et nyt punkt 8, optimering af brug af hallen. Derefter blev dagsorden godkendt.

3. Meddelelser.

• Formand.
SL informerede om at der muligvis kan være en ny hal på vej til Hollænderhalområdet. Der er tale om en hal som skal huse den lokale motionsklub samt karate og judo. Projektet bearbejdes pt. i det kommunale regi.
På foranledning af Dragør Boldklub har vi igen via det netop afholdte dialogmøde taget dette emne op igen. Der arbejdes videre med projektet som pt. tæller 2-3 interesserede klubber.
Handlingsplanen som Dragør Kommunes udviklingskonsulenter har lavet blev forelagt bestyrelsen.

• D.I.S.
Fraværende

• Kommunalbestyrelsen.
Intet nyt, Ole Svendsen afbud

• Hollænderhallen.
SJ Den ny hjemmeside er meget tæt på at være færdig.
Det ny bookingsystem forventes taget i brug efter sommerferien
Der er i samarbejde med P & T bestilt videoover-vågning til Hollænderhallen hos G4S. Når dette udstyr er opsat vil den graffiti som vi har på facaderne blive fjernet.
Billetsystemet til svømmehal funger i dagligdagen ok, desværre kan vi ikke pt. få hjælp til opsætningen når vi skal ændre på den nuværende opsætning. Et nyt firma vil dog snart entrerere med bistand og support til anlægget.
Alle faste udlån samt weekendplanen er færdige, der mangler nu kun skolernes gymnastiksale.
Hollænderhallen vil efter sommerferien igen tilbyde børnefødselsdage. Arrangementet ændres dog lidt i konceptet, bl.a. spises ude i Sportscafeen.
Dragør Bordtennis Klub har valgt at trække deres elitedivisionshold.
Indvielse af det ny badedyr finder sted torsdag d. 18. juni kl. 15 ved borgmester Allan Holst.


4. Økonomi.

• Rapport
SJ fremlagde regnskabsrapport pr. d. 8.6.2009 - den ser fornuftig ud. Hollænderhallen har if. med regnskabet for 2008 modtaget en tillægsbevilling således at vi nu har et noget mindre underskud at arbejde med.


• Budget 2010 - 2013
Budgetarbejdet for perioden 2010 – 2013 skal snart i gang. Emner til KB fremsendes UT.


5. Cafeteria/Sportscafe.

• Åbningstider.
Efter sommerferien vil forpagter igen holde åben som tidligere besluttet.


• Øvrigt
Efter sommerferien vil Sportscafeen igen forsøge sig med en dagens ret samt øvrige tiltag som skulle gøre stedet mere attraktivt.


6. Sponsorer i Hollænderhallen.
Pt. er der indgået sponsoraftale med seks sponsorer derudover er to tre mere godt på vej.
Der mangler fortsat at blive sendt ud til ca. 25 firmaer og ca. 20% af de der har modtaget henvendelse fra Hollænderhallen er blevet kontaktet. Det er en meget svær tid at hente sponsorer i, men vi forsøger fortsat at få aftaler på plads.
Sponsor for Badedyret er på plads og badedyret er ankommet fra Tyskland.

7. Offentlig legeplads ved Hollænderhallen.
SJ har fundet et firma som tilbyder sponserede legepladser i Danmark, firmaet hedder INDU A/SDragør kommunes første offentlig legeplads skal være ved Hollænderhallen.


8. Optimering af brug af hallen
SJ og SL laver oplæg til skriv som sendes SBKU og forvaltningen til det videre arbejde.


9.
Evt.
Intet.

Ref: Steen Jørgensen


Steen Jørgensen                Sven Larsson
Halinspektør                      Formand

 

 

Bestyrelsesmøde i Hollænderhallen torsdag
d. 5. feb.2009 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.

Mødedeltagere:
Sven Larsson, Jørgen G. Johansen,
Sven E. Predstrup, Maj-Britt Green,
Steen Jørgensen samt borgmester Allan Holst

Fraværende:
Lillian Knudsen, Jan Nørgaard, Claus Borop,
Lene Såby,


Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra d. 18. september 2008
Godkendt

3. Besøg af Borgmester Allan Holst

• Hollænderhallens økonomiske situation.
SL redegjorde for bestyrelsen frustrationer omkring den økonomiske situation som i en årrække har været et fast emne på dagsordenen i Hollænderhallen. Det skal dog retvis nævnes at, Hollænderhallen gennem tiden har modtaget tillægsbevillinger ligesom budgettet på enkelte poster er tilrettet. Disse tiltag er rigtigt fine, men desværre ikke nok. De sidste to store udfordringer består i, at det overførte decentrale bidrag udlignes samt at lønbudgettet tilpasses eller nok snarere personaleudgiften tilpasses. Lønbudgettet er den altoverskyggende årsag til det store decentrale underskud.
AH var glad for at man fortsat kunne se frivillig arbejdskraft i klubber og som her i bestyrelser. Disse løfter en meget stor opgave på området.
AH og bestyrelsen havde herefter en lang og meget fornuftig dialog og kom vidt omkring Hollænderhallens ve og vel. Den økonomiske udfordring i Dragør kommune er også gældende for Hollænderhallen, hvorfor AH appellerede til at man fremlagde en handlingsplan/driftsplan for, hvorledes en fornuftig drift af Hollænderhallen kunne finde sted.
SJ informerede om at en sådan allerede var lavet og var under tilretning i tæt samarbejde med forvaltningen. SJ samt en enig bestyrelse appellerede til at dette tiltag ikke, som de mange foregående år, løber ud i sandet.

• Selvejende institution.
Muligheden undersøges fortsat og der arbejdes på flere fronter. Bl.a. er et muligt informationsmøde med Jacob Sander fra Vejen kommune under planlægning. AH redegjorde for processen i KB og mente, at det var nødvendigt at den røg tilbage til SBKU. Det var det bedste der kunne ske for sagen, ellers var den blevet stemt ned.

4. Meddelelser.
• Formand
Optimering af udleje: nedsættelse af en arbejdsgruppe fra foreningerne snarest, da SBKU venter på svar.
Årskort i svømmehallen begrænses.
Ansøgning om tillægsbevilling sendt til SBKU. Kommer på deres dagsorden til marts-mødet.

• D.I.S.
Jan Nørgaard deltog ikke

• Kommunalbestyrelsen.
AH kunne på vegne af LK informere om, at en ny biblioteksstruktur var på vej, men der også her var økonomiske udfordringer som skulle løses.


• Hollænderhallen.
SJ informerede om,
Sponsorbrev er udsendt til en del firmaer.
Cafeteriadepot er snart færdigt, hvorved vi så kan få styr på alle vores rekvisitter og service.
Wellness-arrangementer er de sidste gange blevet en stor succes. Der har været fuldt hus de sidste to gange.
Loppemarked laves til en tradition. Fremover bliver det i påsken.
Hollænderhallens nye mandlige bademester er startet ligesom vores nye deltids halvagt er startet, så for første gang i ca. to år er HH fuldt bemandet
Søbadet har fået ny formand, der forsøges i dialog med foreningen at blive lavet lidt om på problemløsningen på Søbadet ved fejl og mangler.
Grusbanen har fået nyt lys, banen mangler i skrivende stund at få skiftet nogle enkelte elkasser som er i rest ordre.
DB forpagter har opsagt sin kontrakt hvorfor der igen skal findes en ny. Hollænderhallen samt forvaltningen forsøger igen at komme i dialog med klubben om en fælleskøring af de to forpagtninger.
Billetautomatens leverandør er gået konkurs, hvorfor vi pt. muligvis vil få problemer ved nedbrug. Marked- og løsningsmodeller forsøges pt. afdækket.
Fælles klubadministration. På foranledning af Dragør Boldklub indkaldes snarest muligt til et dialogmøde omkring evt. fælles administration for klubber i Dragør kommune.

5. Cafeteria/Sportscafe.
• forhallen
Cafeteriaudvalget har set på lokalet og er enige i manges opfattelse af at det ikke er særligt hyggeligt at opholde sig der. Der arbejdes med følgende: ny belysning, duge på bordene, afskærmning.

6. Evt.
Intet til punktet

Ref: Steen Jørgensen

Steen Jørgensen       Sven Larsson
Halinspektør             Formand


Bestyrelsesmøde i Hollænderhallen torsdag
d. 4. dec.2008 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.

Mødedeltagere:
Sven Larsson, Lene Såby, Jørgen G. Johansen,
Claus Borop, Sven E. Predstrup, Lillian Knudsen
Jan Nørgaard, Steen Jørgensen.

Fraværende:
Maj-Britt Green, syg


Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra d. 18. september 2008
Godkendt

3. Meddelelser

• Formanden.
SL var inviteret til T-Ting et møde i liste T regi til en snak om Hollænderhallens problemer.
SL informerede om svaret fra borgmester Allan Holst på bestyrelsens fremsendte brev vedr. den dårlige økonomi.

• D.I.S.
Intet nyt

• Kommunalbestyrelsen.
LK informerede om besparelsen på biblioteksområdet som endnu ikke er fastlagt hvorledes den skal udmøntes. Hollænderhallens bestyrelse mener at biblioteket og Hollænderhallen har en gensidig glæde af hinanden. 35.000 gæster besøger årlig biblioteket i Hollænderhallen som jo geografisk ligger centralt i Dragør kommune. Endvidere er tilgængeligheden og handicapforhold i orden.
LK kom med en betragtning om at hvis liste T ville være med til at rette op på økonomien på Hollænderhalområdet, så var der et flertal for dette nemlig T-A- og Pia Osbæk.

• Hollænderhallen.
Graffitihærværket på Hollænderhallen er i øjeblikket omfattende, men videoovervågning er på vej. Dette har Dragør kommunes nye SSP konsulent gode erfaringer med. Efter installationen afrenses og males væggene således at de står pæne igen.
Kongelundshallen har fået nyt låsesystem som efter en lidt uheldig start nu fungerer upåklageligt.
Maling af gange på 1+2 sal samt trappeopgang finder sted i januar 2009
Hollænderhallen har pr. d. 1. feb. 2009 fået ansat ny bademester på herre siden. Endvidere er en deltidsstilling som halvagt også besat så for første gang i op mod 2 år er vi fuldtallige.
Wellness/stilleaften er fortsat på programmet næste gang d. 22. januar. Der kunne godt være lidt flere gæster til arrangementet. Vi forsøger at reklamere lidt mere end sidst.
Loppemarked søndag d. 7. dec. 2008 fra kl. 10.00-16.00
Ny hjemmeside bestilt og forventes at være klar januar 2009
Nyt bookingsystem er også næsten køre klar.
Ved gennemgang af understøtninger i svømmehallen, blev det konstateret at vi fortsat har sikkerheden i orden i forhold til gæsternes besøg i hallen. Hollænderhallens bestyrelse syntes dog det er urimeligt at de afholdte udgifter til understøtninger som beløber sig til ca.100.000 kroner årligt, tages fra Hollænderhallens udvendige vedligeholdelsesbudget.
Grusbanebelysningen vil i løbet af december og januar blive udskiftet. Dette til nye og bedre armaturer som er strømbesparende.
Dragør Motionsklub er næste nye mulige klub i Hollænderhallen. Dragør Kommune arbejder på at flytte pavillonerne ved rådhuset til området her oppe. Dette ser Hollænderhallens bestyrelse som et virkeligt godt initiativ.
Bordtennisklubben har fremsendt ønske om ny gulvbelægning på balkonen. Endvidere til gulvet i idrætshallen hvis de når til slutspillet. Gulvet vil beløbe sig til ca. kr. 60.000 hvilket bestyrelsen ser sig i stand til at imødekomme. Der undersøges andre mulige finansieringsmuligheder.

4. Cafeteria.
Der meldes om en positiv udvikling omkring tilgangen af Dragør Dans. Der er dog en lidt negativ omtale af Sportscafeen ift. åbningstider og selve lokalets udseende og indretning. Hollænderhallens cafeteriaudvalg holder møde i starten af det nye år for at se på mulige ændringer som gør lokalet mere attraktivt. Nye lamper over bordene vil blive opsat snarest muligt.

5. Selvejende institution.
KB´s beslutning om hvorvidt HH kan/skal overgå til selvejende institution blev sendt tilbage til SBKU da den ellers var faldet i KB.
Flere af Hollænderhallens bestyrelsesmedlemmer er uforstående over for denne beslutning, men er glade for at ideen om end ikke er helt skrinlagt. Den samlede bestyrelse håber at stillingtagen til selvejende institution dog endeligt belyses inden KB træffer deres afgørelse.

6. Optimering af udlejning
Hollænderhallens bestyrelse skal til sæsonen 2009/10 fremkomme med et forslag til udmøntning af SBKU´s beslutning om udnyttelse af faciliteterne i Hollænderhallen ved hjælp af udlejning. Dette punkt behandles primo 2009

7. Dansesalen.
Salen er næsten færdig, der mangler lidt lister m.v. Lokalet males af malermester Hvidman som giver dette som et sponsorat. Dette sker i januar 2009.

8. Sponsorer i HH.
De første sponsorer har indfundet sig i forbindelse med starten af Dansesalen.
Det samlede billede er dog at det er en lidt svær tid at bede om penge i grundet den økonomiske krise. Dog forsøges der indgået aftaler løbende. Det næste der arbejdes med er et badedyr til svømmehallen

9. Økonomi.
Regnskabsrapporten fra oktober 2008 forudser et underskud. Dette skyldes primært 2 konti, løn og overført decentralt regnskab. Hollænderhallens bestyrelse er uforstående over for budgets sammensætning og de overførte underskud gennem årene. Resurserne står IKKE mål med ønsker, behov og krav. Bestyrelsen ønsker at følge op på det svar som borgmesteren gav bestyrelse på dennes brev vedr. den økonomiske situation. Hollænderhallen bestyrelse fremsender et indtrængende ønske om udredning af den økonomiske situation således som borgmesteren anbefaler i sit svar på Hollænderhallens breve af d. 27. oktober 2008 vedr. Hollænderhallens økonomiske situation. Dette kunne være i form ekstraordinære bevillinger via SBKU således at Hollænderhallens fremtidige drift får de mest optimale arbejdsbetingelser.


10. Bestyrelsens forsatte virke.
Formanden for D.I.S. Jan Nørgaard meddeler at han stopper hvis bestyrelsens arbejde på det økonomiske niveau ikke løses snarest.

11. Evt.
Halinspektøren siger tak for indsatsen i Hollænderhallens bestyrelse i 2008 og ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Ref: Steen Jørgensen

Steen Jørgensen       Sven Larsson
Halinspektør             FormandBestyrelsesmøde i Hollænderhallen torsdag
d. 18.09.2008 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.


Mødedeltagere:
Sven Larsson
Lene Såby
Jørgen G. Johansen
Maj-Britt Green
Claus Borop,
Steen Jørgensen.
Dragør kommune:
Gunnar Dan, SBKU
Barbara From, jurist Dragør kommune

Fraværende:
Afbud: Sven E. Predstrup, Lillian Knudsen

Fraværende: Jan Nørgaard

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra d. 17. juni 2008
Godkendt

3. Selvejende institution.
Barbara informerede overordnet om de muligheder som kunne være i spil. BF påpegede, at for at få den fulde indsigt i mulighederne skulle man entrere med en advokat som har dette område som sit speciale. HH bestyrelse har i samråd med GDJ fremsendt høringssvar til SBKU.

4. Cafeteriadriften.
• årsregnskab 2007

• klubbens brug af faciliteten

5. Meddelelser.
• Formanden.
Intet nyt.

• D.I.S.
Ikke til stede.

• K.B.
Ikke til stede.

• Hollænderhallen.
• Opsætning af diplomer på gangene er pt. udsat ind til der er økonomi til projektet.
• Ændret lysstyring i Idrætshallen er udsat ind til der er økonomi til projektet.
• Svømmehallens billetsystem kører nogen lunde stabilt, der etablerer online support hjælp i uge 40
• Driftslederen er tilbage efter sygdom og ferie d. 29. sept.
• Der er lavet kurser for vores skolesvømmelærer i Dragør kommune. Dette kursus tilbydes også Dragør Svømmeklub samt Amager privat skole.
• Nyt bookingsystem er ankommet og ut. har været på kursus i det. Forventes ibrugtaget pr. d. 1.1.2009
• Ny hjemmeside pris kr. 20.000 gennem DK. Afventer grundet økonomi.
• Indvendig og udvendig vedligeholdelse i HH. Beløbs-fordeling undersøges af P&T da fordelingen umiddelbart er forkert.
• Wellness i sæsonen er på plads. Se plakaterne og hjemmesiden.
• Loppemarked søndag d. 7. dec. Se også plakaterne og hjemmesiden.
• Nyt låsesystem i KH på vej.
• Videoovervågning HH er på vej grundet øget graffiti hærværk i HH.
• Hh har fået lidt respons på den seneste søgning. Forventes afsluttet medio oktober.


6. Udlån og udlejning.
Bestyrelsen og GDJ udarbejdede høringssvar til det politiske niveau..

7. Mødelokale 5, erhvervsmæssig udlejning.
(Lukket sag)

8. Sponsorer i HH.
Sponsormateriale er stort set klar. Selve tegningen af sponsoraftaler afventer dog grundet det forstående budget arbejde. Flere af de modydelser vi tilbyder sponsorerne indbefatter nemlig dele af Hollænderhallens tilbud som vi pt. ikke kender resultaterne af ift. det ny budget 2009. Så snart budgettet og dermed Hollænderhallens rammer er på plads startes arbejdet op.
Vi skal finde områder, aktiviteter og rekvisitter hvor vi skal bruge midlerne fra sponsorerne. Bestyrelsen ønsker at så mange som muligt får glæde at det som midlerne benyttes til. Dette gældende for alle brugergrupper fra ung til ældre!

9. Økonomi.
• budget 2009 - 2012
Budgettet er nået til efter første behandling og det væsentligste som berører Hollænderhallen er, at der på nuværende tidspunkt er frataget de 10 mio. som der skulle sættes af til opsparing til ny svømmehal.
Bestyrelsen har endvidere fremsendt høringssvar via forvaltningen. Endvidere lægges der stor vægt på fortsat at se på de områder som fra starten af indgik i budgetarbejdet bl.a. indtægter, løn, rengøring, sponsorindtægter, uddannelse, sikkerhed samt flere forbedrende tiltag generelt i HH.
Anden behandling finder sted d. 9. oktober 2008

10. Økonomi.
• indtægter 2008

• halvårs regnskab
Indtægter for 2008 forventes samlet set at ramme nul eller mindre minus.

Regnskabet for første halvår ser ikke for lovende ud, det helt store problem er igen og fortsat lønnen. SJ skal sammen med forvaltningen snarest forsøge at finde grund og løsning til unøjagtigheden.
Ellers vil der komme mindre overskridelser på rengøringskontoen som igen i år er sat for lavt, vandprøver samt administration.

11. Personalefrikort i svømmehallen.
SJ har udarbejdet forslag til DK personale og institutionsbrug af svømmehallen. Personaleafdelingen har som et personalegode til de ansatte i Dragør Kommune ønsket at få et forslag til dette. Bestyrelsen fremsender hermed følgende vedtaget forslag
Skolesvømmelærer: årskort kr. 200,00
Brandmænd: årskort kr. 400,00
Skoler og børneinstitutioner: kr. 5,00 pr. barn
Ansatte i Dragør kommune: årskort kr. 600,00
Årskortet vil være personligt og med billedlegitimation på. Tilbuddet er i første omgang ment som et personligt tilbud forstået på den måde, at dette er den enkelte personale som selv betaler udgiften evt. over sin løn vha. et løntræk el.lign.

12. Kegleklubben Bestyrelsen ønsker at genoptage denne debat når husets fremtidige struktur er på plads.

13. Bestyrelsens forsatte virke. Udgået

14. Evt. Intet

Ref: Steen Jørgensen


Steen Jørgensen          Sven Larsson
Halinspektør                FormandBestyrelsesmøde i Hollænderhallen mandag
d. 17.06.2008 kl. 17.30 i mødelokale 2, 1 sal.


Mødedeltagere:
Sven Larsson
Lene Såby
Jørgen G. Johansen
Claus Borop
Maj-Britt Green
Steen Jørgensen.

Fraværende:
Afbud: Lillian Knudsen, Jan NørgaardDagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra d. 5. maj 2008
Godkendt

3. Meddelelser
• Formanden.
SL omtalte artikel sendt til Dragør nyt vedr. HH tilstand generelt set.

• D.I.S.
Ikke til stede

• K.B.
Ikke til stede

• Hollænderhallen.
SJ personalesituationen er fortsat kaotisk. Vi er så småt på vej på ferie og har stadigvæk ikke fået ansøgere på den fuldtidsstilling vi mangler. Vi har mange vikarer inde pt. som tager et kæmpe slæb. Dette giver dog også nogle problemer da det ikke er forventet, at de helt har samme niveau og kendskab ift. alle aktiviteterne som en fastansat.
Driftslederen skal primo juli opereres og er væk i ca. 3 måneder inkl. ferie.
Søbadet vil inden udgangen af juni måned få lavet en tilstandsrapport som bl.a. skal bruges til det kommende budgetarbejde.
Sommerferieperioden bliver noget hektisk ift. at driftslederen er væk og dette er endnu ikke på plads. Der afventes besked fra forvaltningen desangående.
Hollænderhallens personale er ved at overgå til den livreddereprøve som benyttes og anbefales af alle inden for branchen i Danmark. Vi vil efterfølgende se på vores skolelærere som underviser i svømning og tilbyde dem et relevant kursus.

4. Økonomi.
• budget 2009 - 2012
Budgetarbejdet er så småt i gang. HH har indstillet en del hvoraf løn, uddannelse og indtægter er værd at nævne som de vigtigste.

5. Cafeteriadriften.
Bestyrelsen vil sammen med forpagter gerne se på åbningstider efter sommerferien for efteråret 2008
Endvidere hvad der kan gøres for at tiltrække flere kunder.

6. Udlån og udlejning.
Udlejning af ubrugte tider. Emnet er bl.a. diskuteret i SBKU-regi ligesom SJ har løftet diskussionen ind i bestyrelsen tidligere på året. Dette vil blive et emne og område vi skal se på snarest.

7. Sponsor arbejdsgruppe.
• status
Der har været et møde i arbejdsgruppen og der vil forhåbentligt inden sommerferien være lavet materiale som skal give os de første sponsorer i Hollænderhallen.
8. Selvejende institution.
• status
• resultataftale
Arbejdsgruppen har afleveret deres forslag til det videre forløb til den politiske behandling. Her forslås bl.a. ekstern rådgivningsbistand ift. driften af den selvejende institution.

9. Lys i idrætshallen.
SJ har på foranledning af flere klubber og brugere indstillet til bestyrelsen, at lysstyringen i hallen ændres således at der altid er lys i HELE hallen ved aktivitet. Dette blev godkendt.

10. Personalefrikort i svømmehallen.
Dragør Kommune ønsker dette tilbud til alle ansatte i kommunen. Hollænderhallens bestyrelse er af den opfattelse at vi gerne ser dette tilbud udbudt til ansatte, men ikke gratis. HH bestyrelse vil komme med et forslag til prisen for dette tilbud til ansatte i Dragør Kommune.

11. Evt.
Kegleklubben har lidt specielle aftaler som bestyrelsen gerne vil se på. Der er forskelsbehandling ift. andre klubber og foreninger i HH og dette ønsker man ikke.
Henrik Burmeister har ønsket et lille bord og et par stole til rekvisitlokalet på gangen. OK fra bestyrelsen.
Ligeledes ønskede HB at Dragør Badminton Klubs diplomer blev sat op på væggene på gangene. Der indkøbes pleksiglasplader de kan side bag.

Ref: Steen Jørgensen

Steen Jørgensen       Sven Larsson
Halinspektør             Formand
 

Denne side er sidst opdateret: 29 | 02 | 2012