Dragør Kommune Dragør Kommune
Online booking
Læs op Index Kontakt Større skrift Mindre skrift Print A-Z

Hollænderhallens historie

Af Alf Mortensen og Sven-Erik Predstrup


1944/45: Den Tyske Besættelsesmagt opførte en
Reparations hangar, med værksteder og kontorer i
randbebyggelsen.

1945/47: Bygningerne anvendtes, sammen med de til formålet
opførte træbarakker, som flygtningelejr for civile
tyskere, disse kom hovedsagelig fra det østlige Tyskland.


1947: Søværnet anvendte området som rekrutskole for soldater
til kystbevogtningen. (Dragør Fort.)
Base for Søværnets amfibieflyvemaskiner.
8 stk. “CATALINA”, disse kørte ad rullevejen ved egen
kraft, til og fra lufthavnen i syd.

Derefter var der serviceværksted for propelflyvemaskiner.
1 motorers jagere til NATOs nordregioner. Disse var
fragtet på skibe fra Amerika til Benzinøen.
Maskinerne der havde en plastik hud/overtræk, blev
pakket ud, efterset og klargjort, afprøvet og testfløjet inden afleveringen.

Civilforsvaret benyttede bygninger til nyt materiel.
Det hele blev malet og samlet til brand og rednings-
køretøjer som blev fordelt over hele landet.

Hærens Materielforvaltning brugte bygningerne til
ombygning og ophugning af gamle bæltekøretøjer og
kanoner.

Bygningerne stod tomme i nogle år, barakkerne på nord
siden blev revet ned og resten forfaldt.


18.08.1970: Store Magleby kommune og Forsvarsministeriet
underskrev skøde.

ca. 1971 Skolelokalerne tages i brug (el.varme)


22.11.1973 Officiel indvielse
Idrætshallen (central varme).
lille cafeteria, lille kontor, lille mødelokale,
omklædning 3 og 4 tages i brug (el. varme).

8 md.1976: Omklædning 1 og 2, store toiletter, spisestue og kontor tages i brug.

24.12.1977: 1/3 del af tag og loft over idrætshallen blæser af.

14,08.1978: Svømmehal, cafeteria og mødelokaler tages i brug.

1.2.1979: Biblioteket tages i brug.

5 md.1979: Elevatoren tages i brug.

8 md.1979: Omklædnings 5 & 6, dommerrum og boldrum tages i brug.

10 md.1979: Grusbane tages i brug.

1979: Halvdelen af lysrør tages ud af alle armaturer,
undtagen i selve idrætshallen.

19.12.1980: Brand i ventilationsanlæg for Idrætshal.

1 md.1982: Omklædning 1 - 6: Installation af forblandet
vand og trykknapper til brusere.

10 md.1982: Svømmehal: Ved hjælp af et kosteskaft, kan
bassincirkulationspumpen stoppes udenfor åbnings
tiden, målt årligt besparelse ca. kr. 18.000.00.

6 md.1985: Skolen flytter ud af hallen.

8 md.1986: Keglebanerne tages i brug (centralvarme)

8 md.1986: Svømmehal: Ventilationsanlæg forsynes med større
varmeflade og motor på indblæsningen.

8 md.1987: Solafskærmning opsat på svømmehallen.

12 md.1987: Svømmehal: Installation af automatisk dosserings
anlæg for klor og syre.

2 md.1988; Svømmehal: Installation af aktiv kulfilter for
bassinvand.

4 md.1988: Kegleklubben har taget det ene skoletoilet i
brug. (El.varme).

8 md.1988: Installation af centralvarme i omklædning 3 og
4, nordgangen udfor omk. 3 og 4, 5 og 6, kegle
banen. Der er stadig El. gulvvarme i omklædnings
rum 1 - 6 og dommerrum.

01.02 1989: Svømmehal: Udskiftning af bassinpumpe til langsom
kørende 2 hastighedspumpe, iflg. ny miljøvejledning
for svømmebade skal pumpen køre døgnet rundt, derfor
afmonteredes kosteskaftet, som har indtjent ca.
kr.110.000.00

26.01.1990: Stormskade idrætshal tagpap.

14.01.1993: Stormskade idrætshal, 70 m2 tagpap.

01.04.1994: Installation af PLC og ny tændtavle for belysning i idrætshal
og omklædningsrum.

01.11.1994: Ibrugtagning af PC anlæg på kontor og tilsluttet netværk.

01.12.1994: Installation af centralvarme i toiletter ved keglebane.

01.01.1995: Decentralisering. Pilotprojekt.

01.04.1995: Rengøringsfunktionen og medarbejder, overtages fra P&Ts Rengøringsafdeling.

30.05.1995: Kraftvarmeværk og fjernvarmeanlæg startet af Borgmester
Birgitte Rinhart.

18.05.1995 Betonkonstruktioner i svømmehallen gennemgået at Teknologisk institut. Rapport af 18.05 95, anbefaler en egentlig betonundersøgelse.

21.06.1995: Konstituerings møde i brugerbestyrelsen.
Formand Gert Jacobsen, næstformand Claus Lyders.

04.05.1995: Undersøgelse af ventilationsanlæg for svømmehallen af dk-Teknik.

13.11. 1995 Firma Carl Bro besigtiger svømmehallen og fremsender et tilbud på betonundersøgelsen 23.11.1995 på 60,000 kr. + udlæg ca. 15,000 kr.

04.06.1996: Idrætshal gulv, udskiftet til trægulv med kunststof belægning, fra d. 4 juni til d. 26 juli, samlet pris uden moms. ca. kr. 1.050.000.


05.07.1996: Undersøgelsen af svømmehallens ventilationsanlæg 04.05.1995, revideret juli 1996 af dk-Teknik dk-rapport 13.95.0176


01.01.1997: Cafeteria, vedligeholdelsen af cafeteria overtages helt af BFK. Hollænderhallen foretager små reparationer og tilkaldelse af fremmede håndværkere, i samråd med BFK. Der er overført et beløb fra HHs konto til cafeteria kontoen, dette dækker det som HH før hen har bekostet.

01.01.1997: EL måler cafeteria, afregning for denne er overført til cafeteria kontoen, sammen med et beløb der dækkede el forbruget i 1996. Der afregnes direkte med belysningsvæsenet.

01.01.1997: EL måler Biblioteket, afregning for denne er overført til biblioteks kontoen, sammen med et beløb der dækkede el forbruget i 1996. Der afregnes med HH efter forbruget på en bimåler (3 leder) opsat i biblioteket.


17.03.1997: Efter flere rørbrud udskiftes hovedvandforsyningen til svømmehal, mellem portrum og til over gulv i lille depotrum.

19.03.1997: Lysstofamarturer i svømmehal langs bassinkanter, renoveres og ledninger imellem armaturer udskiftes.

17.12.1997: Varmefladen på Ventilationsanlæg for svømmehal, skiftet efter brud på rør, grundet slidtage.

23.03.1998: Firma Carl Bro starter på betonundersøgelsen i svømmehallen.

29.04.1998: Firma Carl Bro Rapport på svømmehallen færdig. Der anbefales en snarlig understøttelse af promenadedæk.

03.08.1998: Borgmester Birgitte Rinhart forlanger afspærring af midterbro i svømmehal indtil understøttelse er udført.

01.08.1998: Hovedvandledning reparation. 2 steder mellem omk.nr.2 og stort herre toilet.

05.10.1998: Understøtning af promenadedæk i svømmehallen færdig, afspærring på midterbrod nedtaget. I følge Borgmesteren vil der til renovering, blive afsat 2 millioner. kr. på budgettet i de næste 5 år.

14.06.99 Byggeri af Dragør Boldklubs hus opstartet.

28.06.99 Opsætning af hæve / sænknings gardiner.
Pris: Gardiner 138.860 kr.

07.07.99 Depotrum etableres under hovedtrappe.

01.12.1999 Dragør Boldklubs klubhus tages i brug.03.12.99 Orkan fra SSV. På sydlige side af taget over biblioteket blæste en fjerde del af pap og brædder af og pappen blev revet løs på halvdelen af resten. Dagen efter regnede det, så der blev en del vandskade i biblioteket.
På taget over idrætshallen, rev kabelbakkerne til den ene telesender sig løs og kurede på skrå af taget, hvorved der blev ødelagt en stor del tag hætter.

23.03.00 På grund af hoved EL kabler til skole og Hollænderhallen ligger i samme grav og krydser hinanden, opstår der så meget varme, at de to kabler til skolen og det ene kabel til hallen brænder. Skolens kabler får man repareret samme dag og hallens kabler næste dag.
Gas motoren stod stille, derfor kunne Hollænderhallen klare den ene dag, med kun et kabel, dette bliver dog også repareret næste dag, for det havde taget skade, hallen var kun lukket én dag.
Som en følge af kabelbranden, brød PC styringen af KV anlægget og PC styringen af lyset sammen , de blev repareret for 43.000 kr., selve reparationen. af kabler beløbs sig til 75.000 kr.
Gasmotoren havde været stoppet én uge, fordi hovedsikringerne var gået på det tidspunkt, så vi formodede at det var motoren, der var fejl på. Men da man fandt ud af årsagen, blev motoren startet op igen. Den kørte kun i 1½ dag, så brød den ned og skulle hovedrepareres.

28.04.00 Sidste arbejdsdag for Kontorassistent Evy Pedersen og Halinspektør Jørgen Jørgensen.

26.05.00 Personalefest for alle kommunens ansatte, der deltog ca. 300. Der var spisning i idrætshallen, discotek i forhallen og svømmehallen.

01.07.00 Steen Jørgensen tiltræder som ny Halinspektør.

01.09.01 Cafeteria får egen vandmåler på både varmt og koldt vand.


01.09.01 Sven-Erik Predstrup tiltræder som ny driftsleder.


07.09.01 Alf Mortensen går på efterløn efter 22 års tro tjeneste


01.12.01 Cafeteria står færdig renoveret med nye lamper, lofter,
nymalede væge og nyt inventar


05.04.02 Der blev opsat tæller ved hoveddøre


08.04.02 Der blev opsat tæller ved Skoleindgangen


11.04.02 Klor beholder blev udskiftet den gamle var revnet


28.07.02 Nyt em fang i cafeteria med genvinding og friskluft tilførsel


01.08.02 Keglebane er blevet renoveret med nye tæpper nye
bundstykker og nye kugler

06,08,02 Indkaldes den nye brugerbestyrelse til det første møde hvor der vælges formand og næstformand ny formand bliver John Dalsgaard Søvang tennis og Badminton og næstformand Claus Borop Dragør Svømmeklub.
Kl. 19.00 er den gamle bestyrelse tilsagt til overtagelse forretning med spisning

03,03,03 og frem til ca. 04,04,03 renoveres forhal med ny maling nye
lofts armaturer Nye møbler, 2 sofaer 4 lænestole 2 borde
samt 5 cafeborde med 4 stole om hver. der bliver opstillet
en cola og kaffe/ kakao automat, endvidere bliver der pyntet op
med 5 store kunstige planter.

07 ,03 I sommerferien får vi renoveret varmt vand til omklædning
1 – 6 for 3. gang, med nye rør til cirkulation af 60 grader varmt vand helt ned til omklædning 6, så bruservandet bliver blandet i de enkelte bruserum det vil nedsætte faren for negronellabakterie samtidig fik vi fjernet blandebeholder i blande rummer ved det store herre toilet, der er nu blevet arkiv
Der er blevet sat elektroniske Bromm bruseelementer op alle steder Omklædning 3 – 4 har fået nye fliser i badeafsnittet og der er tætnet ned gummimenbram. tager i brug 04,08,03

14.08.03 I dag er det så svømmehallens 25 års jubilæum, det blev markeret med flag og morgenkaffe fra kl. 07.30 – 09.30 gratis entre hele dagen og saftevand og slik til børnene om eftermiddagen

2004 Et stille år hvor alt står standby og det store spørsmål er den
nye svømmehal, der er udbud og 5 byder ind, kun 3 holder sig under de 32 mil. som kommunen har men de bliver forkastet og der bliver en ny udbudsrunde hvor summen er 42. mil. men alle trækker sig på nær NCC og deres bud er ikke godt nok så sagen syltes igen pga. af den nye kommunalreform er der ingen der vil tage stilling til noget.

2005 Vi får en ekstra bevilling på 300.000 til ny belysning i idrætshallen arbejdet bliver udført i sommerferien af Jens Christoffersen der er nu en 2rørs og en 4 rørs tænding, men de nye armaturer giver mere lys end de gamle så alle er glade.
Der blev også råd til at skifte armaturer i bordtennis delen .
Svømmehallen lader stadig vendte på sig.

29-03-06 Vi udskifter alle lys armaturerne i gangene ud for kontor frokoststuen og omklædning 1 – 6, jeg gør det selv for at sparer penge

30-03-06 Vi har fået nye banetorve til svømmehallen

01-07-07 Gasmotoren er blevet hovedrepareret i sommerferien så skulle
den kunne holde nogle år endnu

01-08-07 De gamle armaturer i svømmehallen kunne ikke mere, vi fik
bevilliget 100.000 til nye. Der blev opsat stænktætte armaturer i de gamle kasser med de nye energibesparende 35 w rør. De gamle ophæng blev forstærket med nye kroge og weier.

Der blev i sommeren 2007 ændret i indgangspartiet til svømmehallen, så der kan opstilles et automatisk betalingssystem hvor kunderne selv trækker en billet,
der er lidt leverings problemer med selve anlægget. så det er udskudt fra sidst i september til sidst i december.

Betalings anlægget lader vente på sig, men det ser ud til at, det kommer her i februar 2008.
Hal kontoret er flyttet op i det gamle mødelokale 2, for at få et cafeteria udsalg i forhallen. Vi håber et mere synligt cafeteria vil give lidt mere omsætning, hovedkøknet er stadig samme sted og skal fungere til dagens ret og mad ud af huset


1/3 2008 satser vi på åbning af cafeteriet i forhallen

Denne side er sidst opdateret: 28 | 01 | 2013